Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en facturen van Tagnick. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze vooraf schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen. In de tekst wordt met "de opdrachtgever" diegene bedoeld die de opdracht aan Tagnick verstrekt. De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

2. Offertes
Voor iedere opdracht zal Tagnick een offerte uitbrengen. In deze offerte zal telkens de inhoud van de ontwikkeling voldoende gedetailleerd worden beschreven. Het aantal uren en de overige kosten zullen zo precies mogelijk worden geraamd. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden zowel op de offerte en de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten. Het uitbrengen van een offerte, begroting, prijsopgave of hoe ook aangeduide soortgelijke mededeling, is altijd vrijblijvend en verplicht Tagnick niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. De overeenkomst komt tot stand middels acceptatie door de opdrachtgever van het aanbod van Tagnick. Alle op te geven prijzen zijn exclusief BTW. De in een offerte opgegeven prijzen zijn geldig voor de in de offerte bepaalde duur.

3. Levering en garantie
Onder levering van programmatuur verstaan wij het ter beschikking stellen door Tagnick aan de opdrachtgever van een uitvoerbare versie van de overeengekomen programmatuur, leesbaar door de computer van de opdrachtgever en de internetserver die hij gebruikt of als dienst bij Tagnick heeft afgenomen. De opdrachtgever dient bij levering direct te controleren of het geleverde compleet en werkend is. Klachten betreffende zichtbare of technische gebreken dienen binnen 14 dagen na levering aan Tagnick gemeld te worden. Tijdige en gegronde klachten van de opdrachtgever zullen aanleiding geven tot onmiddellijk herstel of vervanging van de geleverde diensten en goederen, of de gebrekkige onderdelen hiervan, zonder dat Tagnick daarboven tot schadevergoeding kan worden gehouden. Deze garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen. Tagnick zal werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie in rekening brengen conform haar gebruikelijke tarieven. De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Tagnick bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een enkele overschrijding van genoemde leveringstermijn brengt Tagnick niet in verzuim. Tagnick is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet gehaald kunnen worden, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich aan het aangaan van de overeenkomst hebben voortgedaan. Als overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Tagnick en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

4. Medewerking door de opdrachtgever
De opdrachtgever zal Tagnick steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegeven of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de te verlenen diensten, evenals voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. Als is overeengekomen dat de opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de afgesproken specificaties. Als voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Tagnick staan, of als de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Tagnick het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Wanneer medewerkers van Tagnick op de locatie van de opdrachtgever werkzaamheden verricht, zal de opdrachtgever kosteloos voor alle denkbare benodigde faciliteiten, zoals een werkruimte met werkstation en telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. De opdrachtgever zal Tagnick, haar medewerkers inbegrepen, vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, als gevolg van handelingen of nalatigheid van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

5. Duur en beëindiging
Iedere partij is pas bevoegd om de overeenkomst te ontbinden wanneer de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor correctie, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen die de overeenkomst met zich meebrengt. Als een overeenkomst, die niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elke der partijen, na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen, door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Tagnick kan de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als de opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, als ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of als zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Tagnick zal wegens deze beëindiging nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Als de opdrachtgever op het moment van een voortijdige ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerk van ongedaanmaking zijn, tenzij Tagnick ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Tagnick vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met verrichtingen of leveringen in het kader van de overeenkomst, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

6. Eigendomsrecht
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Tagnick of haar licentiegevers. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruikersrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Hij zal de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. Rechten worden steeds aan de opdrachtgever verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaald. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijft Tagnick steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat ontstaat op de ontwerpen, grafisch werkt, logo's, foto's, films, programmatuur, databestanden, productie- en hulpmiddelen, ook indien de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in de offerte of in de factuur zijn vermeld.
Teneinde onze diensten optimaal te kunnen uitvoeren, verleent de opdrachtgever een eeuwigdurend, universeel, niet-exclusief recht aan Tagnick om de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde inhoud te kopiëren, tentoon te spreiden, aan te passen, er afgeleide werken van te maken of te distribueren, enkel om onze diensten te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever zal eigenaar blijven van de inhoud die ter beschikking is gesteld.
De opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Tagnick van apparatuur, programmatuur, gegevensbestanden, kopij, zetsel, modellen, tekeningen, foto's en dergelijke, met het doel van gebruik of bewerking. De opdrachtgever vrijwaart Tagnick nadrukkelijk tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering die zodanig beschikbaarstellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. Vertrouwelijke informatie
Elke der partijen staat er voor in dat alle informatie van vertrouwelijke aard, die voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen wordt, geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

8. Aansprakelijkheid
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van overeenkomst zijn, gaat over de opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aangewezen partij zijn gebracht. Tagnick kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van om het even welke aard, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan Tagnick toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de te verstrekken dienst. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de opdrachtgever rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Tagnick kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Tagnick is niet verantwoordelijk voor beveiliging of aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Tagnick zal nooit aansprakelijk zijn voor niet rechtstreekse schade, zoals inkomstenverlies, gederfde winst, vorderingen van derden, verlies of clientèle of verlies van gegevens.

9. Betaling
Voor alle geleverde diensten hanteert Tagnick een systeem van tarieven en uurbesteding, op basis van raming inzake het aantal uren dat een bepaalde opdracht zal kosten. De opdrachtgever verbindt zich er toe alle in zijn opdracht geleverde prestaties te betalen. Op vraag van de opdrachtgever zal Tagnick deze uur prestaties motiveren. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De opdrachtgever zal alle facturen volgens de op de factuur vermelde betalingscondities betalen. Als er geen condities zijn gespecificeerd, zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. De opdrachtgever is niet gerechtigd op deze factuur enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval zal de opdrachtgever, naast het dan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen, naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De hoogte hiervan wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. Tagnick zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de opdrachtgever op te schorten en lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Tagnick om nakoming en/of schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen. Zolang de opdrachtgever de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen, te verhogen met eventuele rente en schadevergoeding, niet heeft betaald, blijft Tagnick eigenaar van de door haar geleverde goederen en diensten.

10. Overmacht
Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alles wat daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, maar ook storingen van technische aard die niet onder de controle van partijen vallen en niet-toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers. Wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

11. Bevoegdheid en toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Tagnick en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Indien bij gerechtelijke uitspraken een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Tagnick en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij zullen zoveel mogelijk het doen en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

12. Link naar Tagnick
Tagnick zal op iedere door haar geproduceerde webpagina haar naam en een link naar haar eigen website plaatsen. De opdrachtgever verplicht zich om deze link te accepteren en te laten staan zolang het ontwerp of de techniek van Tagnick wordt gebruikt.


Website
Design & Realisatie
Systeem
Beheer
IT Consulting
Maatwerk
Applicaties